AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Destek Oranı: %70

Başvuru Dönemleri: Sürekli Açık

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.
-Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranı % 90 (doksan) olarak uygulanır. -Başlangıç Sermayesi Desteğinden girişimci bir defaya mahsus desteklenmekte olup, destek oranı % 100 (yüz)’dür
- Kira Desteği; Teknopark içi 30.000 TL, Teknopark dışı 24.000 TL - Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği; 150.000 TL - Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli); 300.000 TL - Personel Gideri Desteği; 150.000 TL - Başlangıç Sermayesi Desteği; 20.000 TL - Proje Danışmanlık Desteği; 25.000 TL - Eğitim Desteği; 10.000 TL - Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği; 20.000 TL - Proje Tanıtım Desteği; 5.000 TL - Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği; 15.000 TL - Test, Analiz, Belgelendirme Desteği; 25.000 TL
ü İşletmenin Ar-Ge ve İnovasyon Projesi ile farklı kapsam ve konudaki Endüstriyel Uygulama Projesi aynı anda desteklenebilir. ü İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz. ü Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez, rehin gösterilemez.