Wage Group'un Müşavirlik (Outsourcing) Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı,

fark gözetmeksizin tüm müşterileri ile işbirliği içinde ve aidiyet duygusu ile onların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, esnek ve uyumlu bir yapı ile ihtiyaçlarını karşılamak ve buna göre hareket ederek hizmet vermektir.

Wage Group yönetim destek hizmetlerini fark gözetmeksizin tüm müşterilerine sunmaktadır. Bunu yaparken müşterinin işini kendi işi gibi benimsemektedir.

-TTK gereği şirket kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için şirket Kuruluş İşlemleri yapılması, -Adres Değişikliği yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin adres -Anonim şirketlerin Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarının yapılması -Anonim Şirketlerin Hisse Senedi Oluşturulması -Şirketlerin Hisse Devir işlemlerinin yapılması, -Şirketlerin Sermaye Artırım ve sermaye azaltım işlemleri, -Şirketlerin Ana Sözleşme Değişiklikleri
Şirketlerin tek düzen hesap planına ve muhasebe standartlarına uygun mali tablolarının hazırlanması, Tek düzen hesap planına uygun olarak tutulmuş olan kayıtlardan müşterinin istediği veya onun vereceği raporlama formatlarına uygun raporların oluşturulması ve müşteriye iletilmesi. Hazine, Bakanlıklar ve diğer resmi kurumlara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının ve diğer raporların hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi hizmetleri kapsamında destek olmaktadır.
Şirketlerin bünyelerinde muhasebe işlemlerini yapacak ve kendi yapılarına uyum sağlayacak personeli temin araştırmalarının yapılması ve bu konularda danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.
Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, Bordroya ilişkin raporların hazırlanması ve işverene uygun göreceği şekilde iletilmesi, Merkez, ek iş yeri ve/ veya şubeye ilişkin SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, Sicil numarası alınması, İşverenden alınacak bilgiler ışığında işe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanma işlemlerinin yapılması, Yıllık izin defterlerinin tutulması, Tüm yasal "dönemsel bildirim" formların hazırlanması, SSK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkukların alınması, müşterinin bilgilendirilmesi, Personele ait vizite kâğıdı düzenlenmesi, İzin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi, İşverenden alınacak bilgiler ışığında işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü ihbar ve kıdem tazminat ile ücret hesaplamalarının yapılması, Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası hizmetlerini kapsamaktadır.
Firmaların tüm muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı ile Diğer uyması gereken tüm yasal mevzuata uygun şekilde hazırlanması, Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılması, Amortisman listelerinin yapılması, Stok Maliyet tablolarının oluşturulması, Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, vb.), Müşteri tarafından muhasebe ile ilgili özel olarak istenilen aylık veya diğer özel raporlamaların yapılması, Muhasebe hizmeti verilen işletmelerin aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Yıllık Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi Stopaj, Kurumlar Geçici Vergisi, Gelir Geçici Vergi, KDV, KDV2, Muhtasar, ÖTV; BSMV, Damga Vergisi) ve bu beyannamedeki bilgilerin dayanağı olduğu eklerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, Aylık, üçer aylık, yıllık ve diğer beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi hizmetlerinde yardımcı olmaktadır.
Beyanname Kontrol, E-Beyanname, E-Bildirge Hizmetleri Genel Muhasebe hizmetlerini yaptığımız, muhasebesi kendi bünyelerinde tutulan mükelleflerin veya arızi olarak, Muhasebe işlemlerinin kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, bu işlemlerin doğruluğunun kontrolü, bu kontrol sonucu mali mevzuat gereği beyanı zorunlu beyannamelerin (Yıllık Gelir Vergisi, Yıllık Kurumlar Vergisi, Kurumlar veya Gelir Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri, Aylık SGK Prim ve Hizmet bildirgeleri, Aylık SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Bildirgeleri, Aylık İşkur Çizelgeleri ve diğer beyannameler diğer bildirgeler), yasal kayıtlarla karşılaştırılarak hazırlanması, doğruluğunun kontrolü, Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile diğer mali mevzuat hükümleri gereği aylık ve dönemsel olarak beyanı zorunlu bu beyannamelerin mevzuat hükümlerine göre elektronik ortamda gönderilerek tahakkukların alınması, 3568 Sayılı Kanun kapsamında, mali mevzuatın aracılık olarak izin verdiği konularda beyanı zorunlu beyannamelerin (Yıllık Gelir Vergisi, Yıllık Kurumlar Vergisi, Kurumlar veya Gelir Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri, Aylık SGK Prim ve Hizmet bildirgeleri, Aylık SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Bildirgeleri, Aylık İşkur Çizelgeleri ve diğer beyannameler diğer bildirgeler) düzenlenmesi ve meslek mensubunun şifresi kullanılarak beyan edilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

PRATİK BİLGİLER

Fatura Düzenleme Sınırı 2017 yılı tutarı 900 TL ’dir. Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 900 TL 'dir.
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) 1.777,50 TL ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) 59,25 TL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) 133,31 TL AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 1.270,75 TL AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) 1.404,06 TL AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) 1.404,06 TL ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2.088,56 TL VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ VERGİ ORANI 13.000 TL'ye kadar % 15 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası % 20 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası % 27 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL, fazlası % 35 SAKATLIK İNDİRİMİ TL 1. DERECE SAKATLAR İÇİN 900 TL 2. DERECE SAKATLAR İÇİN 470 TL 3. DERECE SAKATLAR İÇİN 210 TL SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ TL SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK 59,25 TL SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK 444,38 TL SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 1.777,50TL SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 13.331,40 TL ÇOCUK YARDIMI TL Çocuk Yardımı İstisnası - SGK 35,55 TL Çocuk Yardımı İstisnası - GV (0-6 yaş arası) 47,62 TL Çocuk Yardımı İstisnası - GV (6 yaş üstü) 23,81 TL AİLE YARDIMI TL Aile Yardımı İstisnası - SGK 177,75 TL Aile Yardımı İstisnası - GV * Kamu Kuruluşları 203,26 TL KIDEM TAZMİNATI TAVANI 4.426,16 TL VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ 14 TL
2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ ( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi ) Brüt Ücret 1.777,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL Gelir Vergisi 226,63 TL Damga Vergisi 13,49 TL Kesintiler Toplamı 506,75 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1.404,06 TL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 - AGİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR Bekar 133,31 TL Evli eşi çalışmayan 159,98 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 179,97 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 199,97 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 226,63 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 226,63 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 226,63 TL Evli eşi çalışan 133,31 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 153,31 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 173,31 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 199,97 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 213,30 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 226,63 TL
23 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28537 Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Buna göre; 1. 2012/4213 sayılı Karar'ın Bağımsız denetime tabi olacak şirketler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek, bu şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir. a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi) b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi) c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi) 2. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 1. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.) a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirası idi) b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi) c) Çalışan sayısı 125 ve üstü (Bir önceki Kararda da 125 ve üstü idi) 3. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 2. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.) a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi) b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 75 milyon ve üstü Türk Lirası idi) c) Çalışan sayısı 175 ve üstü (Bir önceki Kararda da 175 ve üstü idi) 4. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 3. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.) a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi) b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi) c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi) 5. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 4. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.) a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi) b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi) c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda 200 ve üstü idi) 6. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 6. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.) a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi) b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi) c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi) 7. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 7. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50'si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.) a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirası idi) b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi) c) Çalışan sayısı 125 ve üstü (Bir önceki Kararda da 125 ve üstü idi) Bu Karar 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, 2012/4213 sayılı Kararın Uygulamaya ilişkin esaslar başlıklı 4 üncü maddesinde; "Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır." "Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır." "Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır." hükümleri yer almakta olup, bu hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde; · Finansal tablolar açısından 2014 ve 2015 finansal tabloları, · Çalışan sayısı bakımından ise 2014 ve 2015 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta
21 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28889 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binkırkbeş Türk Lirası”ibareleri “binyüzyirmi Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıyüzonbeş Türk Lirası” ibareleri “altıyüzaltmışTürk Lirası” olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 – Bu Tebliğ 27/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

KOLAY HESAPLAMA

Döviz ve Borsa

BIST
106926
USD/EUR
1,1805
Amerikan Doları
3,722
Euro
4,3939
İngiliz Sterlini
4,9359
Japon Yeni
3,2959
Rus Rublesi
0,06554
SA Riyali
0,99389
Altın
152,429
Son Güncelleme: 19.10.2017 04:32