İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurt dışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. Anılan ürünler, geleneksel ihraç ürünlerden farklı bir yapı arz ettiğinden, daha yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta olup, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olan desteklerin kurgulanmasında söz konusu husus göz önünde bulundurulmaktadır. Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

İhracata Hazırlık Aşaması

 1. UR-GE
 2. Pazara Giriş Belgeleri

Pazarlama Aşaması

 1. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 2. Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım
 3. Türkiye Ticaret Merkezleri
 4. Küresel Tedarik Zinciri (KTZ)
 5. Eximbank Alıcı Kredisi ve Sigorta Programı
 6. Fuar desteği

Markalaşma Aşaması

 1. Tasarım
 2. Marke – Turquality

A. İHRACATA HAZIRLIK AŞAMASI

 

A1. URGE

Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı
edinmelerini amaçlamaktadır.

UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet
etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak
ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda
ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme
mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari
faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri
üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret
ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret
Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu
dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Dairesi

İhtiyaç analizi, istihdam, eğitim/danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım
heyeti ve bireysel danışmanlık.
UR-GE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç ortak öğrenme ve
ortak pazarlama faaliyetleri ile devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde,

proje katılımcısı her firma birer birer taranırken, sektörlerinin durumu da değerlendirilmekte
ve kümelerin ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu
sayede, KOBİ’ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak işbirliği
içinde kendi hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmektedirler.
Proje katılımcısı firmaların üretim kapasiteleri gelişimi ve yeni pazarlara açılabilmeleri
için ortak öğrenme Ve ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
UR-GE projelerinde, katılımcı firmalar, sektörlerine özgü, rekabet
güçlerini artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar.
Proje kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile kendi
imkânlarıyla gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, alım heyeti faaliyetleri
kapsamında ise potansiyel müşterilerini üretim tesislerinde ağırlama imkânı
bulmaktadırlar.
Böylece, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler birlikte hareket etmeyi, ortak
sorunlarına ortak çözümler üretmeyi öğrenmekte ve uluslararası platformda
bölgesel güç oluşturmanın adımlarını atmaktadırlar.

Bir UR-GE projesi süresince ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri
için en fazla 400.000 ABD Dolarına kadar, yurt dışı pazarlama faaliyeti
için faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet ve alım heyetleri
için faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 alım heyeti
için destek sağlanmaktadır. Ayrıca, işbirliği kuruluşunun proje koordinasyonu
için istihdam edeceği en fazla iki personele ait istihdam gideri %75 oranında
desteklenmektedir.

 

A2. PAZARA GİRİŞ BELGELERİ

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata
uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan
alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların
belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Türkiye’ de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara
giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan
ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif,
komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

İhracatçı Birlikleri

Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk
yıla ait belge kullanım ücretleri, test/analiz raporu giderleri, zorunlu kayıt ücretleri,
tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti, tarım
ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri
ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile ilgili harcamaları
%50 oranında ve şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

B. PAZARLAMA AŞAMASI

 

B1. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ

Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın
artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir.

Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin
bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
sağlanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari
faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi
ve otobüs bileti ücretleri ile konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının
uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi
ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç
kiralama giderleri ile kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıylakonaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. Türkiye’den gidiş ve
Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim
yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 

B2. RAPOR DESTEĞİ

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri
ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir.

Firmaların ve işbirliği kuruluşlarının satın aldıkları sektör, ülke, veya
marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim,
limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar
Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,
İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri,
Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları
ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Dairesi

Satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı raporlar
için destek verilmektedir. Veri tabanları üzerinden temin edilen raporlar da
destek kapsamındadır.
Satın alınan raporlara ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan
ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur.
Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada
sonuçlandırılır.

Destek oranı şirketler için % 60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla
200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

 

B3. YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ

 

B4. SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEĞİ

 

B5. SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ

 

B6. E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

 

B7. İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ

 

B8. KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ)

 

B9. YURTDIŞI BİRİM, MARKA TESCİL VE TANITIM DESTEĞİ

 

B10. TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ

 

B11. İHRACAT KREDİ SİGORTA PROGRAMI DESTEĞİ

 

B12. ALICI KREDİSİ DESTEĞİ

 

B13. YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

 

B14. YURTİÇİ FUAR DESTEKLERİ

 

B15. ALIM HEYETLERİ

 

B16. GENEL TİCARET HEYETLERİ

C. MARKALAŞMA AŞAMASI

 

C1. TASARIM DESTEĞİ

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması
ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda
tanıtılmasına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır

Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği
tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt
dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik
yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve
ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari
faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar

Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı
birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret
ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji
geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri,
ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik
ve kooperatifler)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri
Dairesi Başkanlığı

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile
bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları
ile işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye
giren yıllık en fazla altmış adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin
tamamı ile aylık yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri
harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uluslararası tasam organizasyonları
%50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında
desteklenmekte olup;
İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren
tasarımcıların yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD
Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının
gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

Tasarımcı şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de
ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel
ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri;
tasarım ofisi ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve
sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde
en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda
tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.
Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları
amacıyla yurtdışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım,
reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları
birimlere ilişkin giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?
Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin;
-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları tasarımcı
şirketler için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000
ABD Doları,
-Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin
(şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); kurulum/dekorasyon
ve konsept mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler için en fazla
100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, brüt kira
harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/
resim/ harç giderleri, tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım
ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları,
-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile
markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketler
ve tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, -İstihdam edilen tasarımcılar
ve modelistlerin brüt maaş giderleri tasarımcı şirketler için en fazla
150.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 200.000 ABD Doları,
-İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri tasarımcı
şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla
100.000 ABD Doları’na kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle desteklenmektedir.

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak,
ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları projeleri
kapsamında yapılan istihdam, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım satın alımı
ile seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?
Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için;
-İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en
fazla 1.000.000 ABD Doları,
-Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
-Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD
Doları
olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. Bir şirketin en fazla bir
adet projesi desteklenir.

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden
alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri desteklenir.
Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?
Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden
alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD
Dolarına k/adar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

 

C2. MARKA – TURQUALITY

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, üretimlerinden
pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri
kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak
uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri
ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması
ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Küresel marka olmanın uluslararası kabul görmüş evrelerine uygun
bir şekilde tasarlanan, odağında markalaşma, hedefinde ise Türkiye’den dünya
markaları çıkarmak olan Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında, değişen
ve dönüşen üretim yapısına paralel olarak markalı ve katma değeri yüksek
ürün ihracatının artırılmasını sağlamak amacıyla yatırım-üretim-ihracat değer
zincirinin tüm halkalarına yönelik bir teşvik sistemi oluşturulmuştur.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici
Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye’de
faaliyette bulunan ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve
SDŞ’ler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif
ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette
bulunan kooperatif ve birlikleri başvuru yapabilirler.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamalar,
Kalite belgesi alımına ilişkin giderler, Moda/Endüstriyel ürün tasarımcı istihdamına
ilişkin giderler, Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, Yurtdışı birimlere
ilişkin giderler, Danışmanlık (Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji)
giderleri, Bilişim ve bilgi yönetimi alanına yönelik harcamalaı, Tasarımcı istihdamına
ilişkin giderler
Ayrıca, ürün geliştirme konusunda istihdam edilecek mühendis giderleri, ürün
teşhir seralarının kira giderleri, depolama hizmetlerine ilişkin giderler, marka
tescil yenilemesi ile özellikle ilaç sektörünün talepleri doğrultusunda yurtdışı
pazarlara girişte zorunlu olan ruhsatlandırma ve klinik test giderleri destek
kapsamına alınmıştır.
Anılan finansal desteklerin yanında, Marka/TURQUALITY® Programı kapsamındaki
firmalara yönelik olarak, konusunda uzman profesyonel danışmanlık

şirketleri tarafından, firmaların beşeri ve kurumsal altyapısına yönelik yatırım
niteliğinde destekler verilmektedir.
Bu desteklere ilaveten, firmaların mevcut durumu belirlenmekte ve kendi sektörlerindeki
dünyanın en iyi markalarıyla karşılaştırılarak Markalaşma Gelişim
Yol Haritaları hazırlanmasına yönelik gerçekleştirdikleri harcamaları da desteklenmektedir.

Bir firma TURQUALITY® Programı içerisinde kaldığı sürece, desteklerden süresiz
yararlanabilmektedir. TURQUALITY® programında yer alan firmalar açılacakları
her bir yeni ülke için 5 yıl süresince desteklerden faydalanabilmededir.
Yeni ülke başına 5 yıl boyunca destek olarak nitelenebilecek bu yeni anlayış
ile firmaların pazar çeşitlendirmesine gitmeleri hedeflenmektedir. TURQUALITY
® programı desteklerinden biri olan yurtdışı fuar katılımları yeni ülke bazlı
sınırlamadan istisna tutulmuştur. Söz konusu firmanın TURQUALITY® Programı
içerisinde kalıp kalmayacağı yıllık performans değerlendirmeleri ile belirlenmektedir.
Marka Programı ise esas itibariyle firmaları TURQUALITY® Programı’na hazırlayan
bir süreç. Marka Programı’nda, TURQUALITY® Programı ile aynı başlıklarda
destek verilmekte olup, destek kalemlerinde üst limit bulunmaktadır. Destek
süresi ise 4 yıl ile sınırlıdır.

Finansal Olmayan Destekler
Yönetici Geliştirme Programı: Türk markalarının uluslararası rekabetle başa
çıkabilmesinin ve uluslararası pazarlarda daha yetkin bir aktör haline gelebilmesinin
önemli gerekliliklerinden biri de insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasıdır.
Rekabetin çıtasının her geçen gün yükseldiği ve ülkelerarası sınırların
önemini gittikçe kaybettiği günümüz pazarlarında, firmaların rekabetçiliğini
artırmak için, TURQUALITY® Programı kapsamında eğitim imkânları da sağlanmaktadır.
Bu amaca dönük olarak, Koç ve Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri
bünyesinde gerçekleştirilen ve firmaların ihtiyaçları gözetilerek “Yönetici
Yüksek Lisansı (Executive MBA)” formatında oluşturulan Yönetici Geliştirme Programı ile, TURQUALITY® Programı kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey
yöneticilerinin küresel başarı için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda
desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

FAYDALI LİNKLER

SON EKLENEN YAZILAR

 • 11045

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİLENDİ

Kasım 6th, 2018|0 Comments

Şuanda yürürlükte olan KOSGEB Girişimcilik Destek programına başvuruların 31.12.2018 tarihi itibari ile sona ereceği ve 01.01.2019 itibari ile yeni program Girişimciliği Geliştirme Destek Programının yürürlüğe gireceği KOSGEB tarafından duyurulmuştur. Yeni programda girişimcileri  "Geleneksel Girişimci Programı" [...]

 • 11042

Genel Destek Programı Yenilendi

Eylül 24th, 2018|0 Comments

2010 yılından bu tarafa uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; sürece dair yaşanan tecrübeler ve KOBİ’lerimizden gelen talepler dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesince alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı. [...]

 • 11039

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan KOBİ’lere Destek Paketi

Ağustos 28th, 2018|0 Comments

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti. Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, [...]

 • 11037

Teknolojik yenilik desteklerinde yeni dönem TEYDEB 2.0

Ağustos 28th, 2018|0 Comments

TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, resmi sitesinden yayınladığı “Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönetmeliği”nde uygulama esaslarında köklü değişikliklere gittiği gözlendi. Uzun süren bir bekleyişin ardından yayınlanan yönetmelik, programın geçen döneme [...]

Tüm paylaşımlara ulaşmak için tıklayınız.