YATIRIMLARA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ (TEŞVİK SİSTEMİ)

///YATIRIMLARA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ (TEŞVİK SİSTEMİ)
YATIRIMLARA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ (TEŞVİK SİSTEMİ) 2018-02-23T14:11:13+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır.

 

AMAÇ

Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan beş farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.

 

DESTEK UNSURLARI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti, teşvik edilen yatırım kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine  ve teçhizat için ithalat rejimi kararında belirtilen gümrük vergisinin ödenmemesidir. Fasıllar bazında Gümrük Vergi Oranları “İthalat Rejimi Kararı” eki listelerde belirtilmektedir.

Vergi İndirimi; yatırımcı tarafından ödenecek gelir  veya  kurumlar  vergisinin,  yatırımın niteliğine göre projenin tabi olacağı yatırım teşvik uygulamasının sağladığı indirimli vergi oranından ödenmesi yoluyla yine bu uygulamanın sağladığı ve yapılan sabit yatırım tutarının belirli bir yüzdesine tekabül eden yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirim hakkından yararlanılmasıdır.
Yatırıma katkı oranı, yapılan sabit yatırımın vergi indirimine tabi tutulacak oranını, Vergi İndirimi ise bu Yatırıma Katkı Oranına ulaşılıncaya kadar indirilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi oranını ifade eder.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve  bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yatırımın yapılacağı ilde yatırıma uygun arazi-arsa olması halinde ihale yoluyla yatırım yeri tahsis edilebilir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlarda belge konusu yatırımla sağlanan ilave istihdam için yatırımcı tarafından ödenmesi gereken  sigorta  primi  işveren  hissesinin  asgari  ücrete  tekabül  eden  kısmının belirli bir süre için Bakanlık tarafından karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için projenin tamamlanmış olması ve tamamlama vizesinin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca destek için toplam yatırım tutarının belirli bir oranına tekabül eden tavanlar belirlenmiştir. Bölgesel Yatırımlar için; birinci bölgede %10, ikinci bölgede %15, üçüncü bölgede %20, dördüncü bölgede %25 ve beşinci bölgede %35; Büyük Ölçekli Yatırımlar için birinci bölgede %3, ikinci bölgede %5, üçüncü bölgede %8, dördüncü bölgede %10 ve beşinci bölgede ise %11; Stratejik yatırımlar için ise birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgeler için %15 tavan olarak belirlenmiştir. Altıncı bölge için ise herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ile işletme döneminde iş gücü maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Örneğin 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için destek süresi 10 yıl (OSB’de 12 yıl) olduğundan, yaratılan her bir ilave istihdam için 120 ay (OSB’de 144 ay) boyunca asgari ücretin Sigorta Primi İşveren Hissesine tekabül eden bölümü Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

Sigorta Prim Desteği, 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için yatırımcı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi  hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sigorta Prim desteğinden sadece 6. Bölgede gerçekleştirilen Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik yatırımlar yararlanabilmektedir. Sigorta Primi Desteğine ilişkin tutar bakımından herhangi bir üst sınır bulunmamakla birlikte, uygulama süresi 10 yıldır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği, 6. Bölgede gerçekleştirilecek tüm yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir  vergisi  stopajının  terkin  edilmesidir.  Sadece  6.  Bölgede  gerçekleştirilecek  yatırımlar  için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Gelir Vergisi Stopajı Desteğine ilişkin herhangi bir üst sınır bulunmamakta olup, 10 yıl süreyle uygulanır.

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasınınüzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

 

UYGULAMALAR

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.
İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.
İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştırBÖLGESEL

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:
o Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,
o Madencilik yatırımları,
o Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
o Savunma sanayi yatırımları,
o Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar,
o Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar alanı yatırımları,
o Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları,
o Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,
o Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
o 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,
o Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
o Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
o Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,
o Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,
o Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,
o Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
o Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
o Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
o Lisanslı depoculuk yatırımları.
o Nükleer enerji santrali yatırımları.
o Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.
o Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
o Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
o Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
o Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon $ olması.
Ayrıca, asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yediyüzbin Türk Lirasını geçemez.

Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedefler.

Bölge ayrımı yapılmaksızın;
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve
Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.

 

ASGARİ YATIRIM TUTARI

*Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.

*Büyük Ölçekli Yatırımlariçin asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 milyon TLolarak belirlenmiştir.

*Stratejik Yatırımlariçin belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

*Bölgesel Teşvik Uygulamalarıiçin ise asgari 500.000TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

*Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.

 

ALT BÖLGE DESTEKLERİ

BölgeselTeşvikUygulamalarının,yatırımhavzalarınınoluşturulmasıvekümelenmenindesteklenmesihedefleriçerçevesinde;
-OSB’lerdeveyaendüstribölgesinde(imalatsanayineyönelik)yapılacakyatırımlar,
-Sektörelişbirliğinedayalıyatırımlar
VergiİndirimiveSigortaPrimiİşverenHissesiDestekleriaçısındanbiraltbölgedeuygulanandesteklerdenyararlanır.
OECDteknolojiyoğunluktanımınagöreorta-yüksekteknolojilisanayisınıfındayeralanbazıyatırımkonuları,İstanbulilihariçolmaküzere1.,2.,ve3.bölgedegerçekleştirilmeleridurumunda 4.Bölgedesteklerindenyararlanır.

CazibeMerkezleriProgramıkapsamındayeralan4üncüve5incibölgeillerindekiorganizesanayibölgeleriileKilisilindeyeralanorganize sanayibölgelerindegerçekleştirilecekbölgesel,büyükölçeklivestratejikteşvikuygulamalarıkapsamındakiyatırımlar,tabiiolunanuygulama kapsamında6ncıbölgedeuygulanandesteklerdenaynıoran,miktar,süreveşartlardayararlanır.

 

ÖRNEK UYGULAMALAR

1.KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi ekinde yer alan; yerli veya ithal makine-teçhizat listelerinin değerlendirilmesi sonucunda kabul gören makine ve teçhizatlar katma değer vergisinden istisna edilir.

Örnek: Yatırım projesi kapsamında, yurtiçinden 10.000.000 TL’lik yerli, yurtdışından da 20.000.000 TL’lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin KDV istisnası teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 5.400.000 TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.

KDV İstisnası Tutarı          = (Toplam Makine ve Teçhizat Bedeli) x (KDV Oranı)

= 30.000.000 TL x 0.18 = 5.400.000 TL

* KDV Kanunununda belirtilen özel haller dışında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen yatırım malı makine ve teçhizat için belirlenen KDV oranı % 18’dir.

** Katma Değer Vergisi’ni mahsup edebilen firmalar için desteğin net katkısı, KDV mahsup edilene kadarki finans kolaylığı kadardır.

  1. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Örnek: Yatırım projesi kapsamında, yurtdışından 30.000.000 TL’lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin gümrük vergisi muafiyeti teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 600.000 TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.

Gümrük Vergisi Muafiyet Tutarı    =İthal Makine ve Teçhizat Bedeli*Gümrük Vergisi Oranı

= 30.000.000 TL x (%2) = 600.000 TL

* İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen Gümrük Vergisi Oranı ülkelere göre farklılık göstermekte olup, %2 oranı ortalama olarak kabul edilebilir.

  1. Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Örnek: Vergi indiriminin %50’sinin yatırım döneminde, %50’sinin de yatırım tamamlandıktan sonra kullanılabileceği, indirimli vergi oranı %80, yatırıma katkı oranı %40 olan bir yatırım teşvik uygulamasına tabi olarak desteklenen ve toplam sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL olan bir yatırım projesi için yatırımcının 20 Milyon TL tutarında vergi indiriminden faydalanması mümkündür.

  • Yıllık vergi yükümlülüklerinden düşeceği vergi bu tutara ulaşıncaya kadar yatırımcı, Türkiye’de %20 olan kurumlar vergisini faydalandığı indirimli oran olan %4 üzerinden ödeyecektir.
  • Projesinin desteklendiği uygulama yatırım tamamlanmadan da bu teşvik aracından faydalanılmasını sağladığı için, yatırımcı 20 milyon TL’lik vergi indiriminin 10 milyon TL’lik kısmını yatırım döneminde mevcut faaliyetlerinden elde ettiği gelirler için de kullanabilecektir.
  1. Faiz Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Örnek: Yatırım projesinin toplam bedeli 10.000.000 TL olması durumunda faiz desteğinden yararlanabilecek maksimum kredi miktarı 7.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Firmanın 7.000.000 TL tutarında Türk Lirası kredi kullanması durumunda yararlanacağı destek oranı 7 puan, yararlanabileceği desteğin üst sınırı ise 900.000 TL olacaktır. Buna göre ilk 6 ayı anapara ödemesiz, 6 ayda bir ödemeli 5 yıl vadeli kredi kullanan firmanın her ödemede alacağı faiz desteği iadesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Faiz Desteği Tutarı = (Geriye Kalan Ana Para Ödemesi) x (Destek Puanı)/2

Buna göre firmanın 6 ayda bir alacağı destek miktarları;

6.Ay : 245.000 TL

12.Ay : 220.500 TL

18.Ay : 196.000 TL

24.Ay : 171.500 TL

30.Ay : 67.000 TL*

Toplam : 900.000 TL

* Destek miktarı 30. Ayda yapılan ödeme ile 900.000 TL barajına ulaştığı için, destek bu noktada sonlandırılmaktadır.

  1. Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmazın rayiç değerinin tarım,hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olamamaktadır. Taşınmaza ilişkin yıllık kira bedeli, emlak vergisi değerinin %0,5-2,5 oranında belirlenmekte olup, bu tutar her yıl ÜFE oranında artırılmaktadır.

  1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir.

Sigorta Primi İşveren H. D. Tutarı   = (İlave İstihdam)x(Süre)x(Sigorta Primi İşveren Payı)

= 50 işçi x 120 ay x 183,4 TL

= 1.100.400 TL

 * Süre, bölgede öngörülen destek süresinin “ay” cinsinden ifadesidir.
** 2012 yılı ikinci yarısı için geçerli olan tutar

7. Sigorta Prim Desteği (İşçi Payı)

Sigorta Primi Desteği Tutarı = (İlave İstihdam) x (Süre)* x (Sigorta Primi İşçi Payı)**
= 50 işçi x 120 ay  x 131,67 TL
= 790,020 TL

* Süre, bölgede öngörülen destek süresinin “ay” cinsinden ifadesidir.
** 2012 yılı ikinci yarısı için geçerli olan tutar

8. Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Tutarı* = (İlave İstihdam) x (Süre)** x (Gelir Vergisi Stopajı) ***
= 50 işçi x 120 ay  x 119,91 TL
= 719.460 TL

* Azami tutar olup, asgari geçim indirimi bu tutardan düşülecektir.
** Süre, bölgede öngörülen destek süresinin “ay” cinsinden ifadesidir.
***2012 yılı ikinci yarısı için geçerli olan tutar

9. KDV İadesi

Stratejik Yatırımlar kapsamında toplam yatırım değeri 500.000.000 TL tutarındaki bir yatırımın %20’lik bölümünün bina-inşaat harcamalarından oluştuğunu düşünürsek, toplam bina inşaat harcaması 100.000.000 TL tutarında gerçekleşecektir.

KDV İadesi Tutarı     =  (Bina-İnşaat Harcama Tutarı) x (Bina-İnşaat Harcamaları için KDV Oranı)
= 100.000.000 TL x 0.18
= 18.000.000 TL

* Bina-İnşaat harcamaları için belirlenen KDV oranı % 18’dir.

 

SIK SORULAN SORULAR

Teşvik sistemi hakkında sık sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız. 

 

FAYDALI LİNKLER

SON EKLENEN YAZILAR

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİLENDİ

Kasım 6th, 2018|0 Comments

Şuanda yürürlükte olan KOSGEB Girişimcilik Destek programına başvuruların 31.12.2018 tarihi itibari ile sona ereceği ve 01.01.2019 itibari ile yeni program Girişimciliği Geliştirme Destek Programının yürürlüğe gireceği KOSGEB tarafından duyurulmuştur. Yeni programda girişimcileri  "Geleneksel Girişimci Programı" [...]

Genel Destek Programı Yenilendi

Eylül 24th, 2018|0 Comments

2010 yılından bu tarafa uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; sürece dair yaşanan tecrübeler ve KOBİ’lerimizden gelen talepler dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesince alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı. [...]

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan KOBİ’lere Destek Paketi

Ağustos 28th, 2018|0 Comments

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti. Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, [...]

Teknolojik yenilik desteklerinde yeni dönem TEYDEB 2.0

Ağustos 28th, 2018|0 Comments

TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, resmi sitesinden yayınladığı “Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönetmeliği”nde uygulama esaslarında köklü değişikliklere gittiği gözlendi. Uzun süren bir bekleyişin ardından yayınlanan yönetmelik, programın geçen döneme [...]

Tüm paylaşımlara ulaşmak için tıklayınız.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.