TÜRK EXIMBANK DESTEKLERİ

TÜRK EXIMBANK DESTEKLERİ 2018-02-22T12:15:51+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış tek destek kuruluşu olan Türk Eximbank’ın
(Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen
mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde
gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler
ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,
yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları
üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.
Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan
imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa,
orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile
desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat
kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında
toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına
imkan tanımaktadır.
Türk Eximbank tarafından 2016 yılında ihracat sektörüne 22 milyar doları nakdi
kredi ve 11 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere toplam 33 milyar
dolarlık destek sağlamıştır. Bu tutar, Türkiye ihracatının yaklaşık %23’üne tekabül
etmektedir. Diğer taraftan, 2017 yılında bu desteğin 25,4 milyar doları nakdi kredi
ve 14,4 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere % 21’lik bir artışla toplam
39,8 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Böylece, Türkiye ihracatının
%26’sına destek sağlanmış olacaktır.
Bu desteklerin sağlanabilmesine imkan verilebilmesini teminen Banka’nın sermayesi
2017 yılı içerisinde 3,7 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Sözkonusu
sermaye artışının kaldıraç etkisi ile Eximbank’ın başta KOBİ’ler olmak üzere tüm
ihracatçılarımıza sağlamış oluğu finansman desteği artarak devam edecektir. Diğer
taraftan bu desteklerden ihracatçılarımızın etkin bir şekilde faydalanabilmesini
için 2017 yılı içerisinde Banka organizasyon yapısında değişiklikler yapılmış,
açılan yeni şubeler ve irtibat büroları ile ihracatçılara yakından hizmet dönemi
başlatılmıştır. Ayrıca ihracatçılarımızın Eximbank’ın sağlamış olduğu finansmana
erişiminde banka teminat mektubunun yanı sıra diğer teminat unsurları da kabul
edilmeye başlanmış ve böylelikle finansman maliyeti aşağıya çekilmiştir.

Türk Eximbank’ın Türk ihracatına sağladığı destekler temel olarak üç sacayağına dayanmaktadır.
Doğrudan ihracatçılarımıza sağlanan kısa ve orta/uzun vadeli krediler,
ihracatçılarımızın alıcılarına sağlanan alıcı kredileri ile ihracatçılarımızın gerek yurtdışı
ve gerekse yurtiçi alıcılarına yaptıkları vadeli satışların tahsilat riskini bertaraf etmek
amacıyla sunulan alacak sigortası bu üçlü sacayağının unsurlarını oluşturmaktadır.
Banka’nın bu üç ana destek unsuru kapsamda ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına göre
farklılaştırılmış 28 ürünü bulunmaktadır. Bu ürünlerden bazıları izleyen kısımlarda verilmiş
olup detaylı bilgiye www.eximbank.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

3.1 İHRACAT KREDİLERİ
Türk Eximbank direkt olarak ihracatçımızın finanse edildiği ve borçlandırıldığı İhracat
Kredileri ile ihracatçılar için yüksek limitli, düşük maliyetli hızlı ve etkin finansal
çözümler sunmaktadır.
Mal ve döviz kazandırıcı hizmetlerinizin ihracatını Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
programı ile yıllık LIBOR/EURIBOR+0,40’tan başlayan faiz oranlarıyla finanse etme
imkânı sunulmaktadır. İhracatçı firmanın sevkiyat öncesi ve sonrası dönemde oluşan
finansman ihtiyaçları, T.C. Merkez Bankası tarafından Türk Eximbank’a tanınan
17 milyar ABD Doları tutarındaki limit çerçevesinde uygun maliyetli çözümler ile
karşılanmaktadır.
Sigorta ve Kredi Tek Çatı Altında;
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ile aynı limit ve maliyet yapısıyla ek bir teminat maliyeti
yaratmadan finansman imkanı sağlanabilmektedir. Türk Eximbank Kısa Vadeli
İhracat Kredi Sigortası programı kapsamında güvence altına alınan 360 güne
kadar vadeli ihracat alacakları temlik alınmak suretiyle Türk Eximbank tarafından
iskonto edilebilmektedir. Böylece hem ihracat alacakları sigorta kapsamına alınmakta
hem de kısa sürede söz konusu alacaklar iskonto edilerek öngörülebilir bir
nakit akışı sağlanabilmektedir.
İhracatta bir adım önde olmak için; orta ve uzun vadeli finansman
İhracat sürecinde; ihracatçılara, imalatçı-ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten
bütün imalatçılara işletme sermayesi ihtiyaçları için İşletme Sermayesi Kredisi
kapsamında 3 yıl vadede, imalatçı-İhracatçı ve ihracata yönelik mal üreten bütün

imalatçılara makine ve ekipman konulu yatırım harcamaları için Yatırım Kredisi
kapsamında 2 yılı anapara geri ödemesiz dönem olmak üzere 7 yıla kadar vadede
finansman imkanı sağlanmaktadır.

3.2 ALACAK SİGORTASI
Türk Eximbank, alacak sigortası alanındaki 30 yıllık deneyimi ile “güçlü ihracat,
güçlü ekonomi” hedefi için çalışmakta, ihracatçı firmaları ticari ve politik risklere
karşı koruyarak hem yurt dışı hem de yurt içi satışlar için güvence sağlamaktadır.
Yurt dışı ve yurt içi mal/hizmet satışlarından doğan alacaklara, yurt dışında ticari
ve politik; yurt içinde ise ticari risklere karşı tahsilat güvencesi sağlanmaktadır. Söz
konusu risklerden kaynaklanabilecek zararlar Türk Eximbank tarafından karşılanmaktadır.
Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi (Alacak) Sigortası kapsamında ihracatçı
firmaların bir yıldan kısa vadeli tüm ihracat alacağı sigortalanmakta ve finansmana
konu olmakta iken, Spesifik İhracat Kredi (Alacak) Sigortası Sevk Sonrası Risk
Programı vasıtasıyla orta ve uzun vadeli hizmet ve sermaye/yatırım malı ihracatının
işlem bazında sigortalanması ve sonrasında sadece mal ihracatından doğan
sigortalı alacağın iskonto edilmesi mümkün kılınmaktadır.
Türk Eximbank’ın sunduğu sigorta ürünlerinden bir diğeri de Spesifik İhracat Kredi
Sigortası Sevk Öncesi Risk Programı’dır. Bu program çerçevesinde, ihracatçı firma
ile alıcı arasında imzalanmış olan Satış Sözleşmesi gereğince üretilen ve henüz
sevkiyata konu olmamış mallar için, ihracatçının, Satış Sözleşmesi’nin gereklerini
yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamalar, ticari ve/veya politik risklere karşı
belirli limitler dâhilinde sigortalanmaktadır.
Türk ihracatçıları, alacak sigortasının sağladığı güven mekanizması ile yeni pazarlara
güvenle açılmakta, alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak rekabet gücü ve
yeni pazarlar kazanmaktadır.

Türk Eximbank tarafından Dünyanın 238 ülkesinde yerleşik alıcılar hakkında bilgi
temin edilmekte risk analizi yapılmakta, her bir alıcı için belirlenen limitler
dâhilinde, sevkiyatlar her türlü ticari ve politik risklere karşı sigortalanmaktadır.
Ayrıca ihracat alacak sigortası poliçesi teminat gösterilerek Türk Eximbank’ın yanı
sıra diğer bankalardan da finansman sağlanabilmektedir.
Ticari alacakların riskinin yönetilmesi ve finansman olanağı sağlanması yolları ile
ihracatçı firmaların aktif yönetimine yardımcı olunmakta, bu şekilde güçlü bir mali
yapıya kavuşmaları sağlanmaktadır

3.3 ULUSLARARASI KREDİLER
Uluslararası Krediler, Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ihracatına veya yurt dışındaki
projelere yönelik yurt dışındaki alıcıların kredi borçlusu olduğu tek kredi/garanti
programıdır.
Kredinin borçlusu, devlet garantisi altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları
olabildiği gibi Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilerek limit tahsis edilen
yurt dışı bankalar da olabilmektedir.
Alıcı kredisi niteliğinde olan Uluslararası Krediler için kredi tutarları işlem bazında
belirlenmektedir.
Vade seçenekleri OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracata konu olan malın ya
da projenin niteliğine göre 2 yıl ile 18 yıl arasında değişmektedir.
Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredisi; Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilerek
limit tahsis edilen yurt dışı bankalar aracılığı ile, Türkiye’den gerçekleşecek mal ihracatına
yönelik olarak alıcı kredisi kullandırılmaktadır.
Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredisi; Uluslararası Krediler kapsamında yeni geliştirilen
kredi programı ile yurt içi bankaların yurt dışında yerleşik şubeleri, iştirak banka

ve muhabir bankaları aracılığı ile Türkiye’den tüketim ve sermaye malı ithal edecek
firmalara kredi kullandırılmaktadır.
İhracat Alacakları İskonto Programı; İhracat alacaklarının Türk Eximbank Spesifik
İhracat Kredi (Alacak) Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında sigortalanması
ile ihracatçı firmalara finansman imkanı sunulmaktadır. Söz konusu sigorta
poliçesi Türk Eximbank tarafından teminat olarak kabul edilerek, Türk firmalarının
mal mukabili, vesaik mukabili veya akreditiften doğan ihracat alacakları sevk sonrası
aşamada iskonto edilmektedir.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.