AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOSGEB AR-GE PROGRAMI

KURUM  KOSGEB
PROGRAM ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
AMACI Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.
BAŞVURU TARİHLERİ Sürekli açık
DESTEK

SÜRESİ

Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en çok 24 (yirmi dört) aydır. Proje süresini, projenin niteliğine göre Kurul belirler. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
DESTEKLENEN

İLLER

Tüm ülke
DESTEK  ORANI Tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranı % 90 (doksan) olarak uygulanır.37 (3) Başlangıç Sermayesi Desteği kapsamında girişimci bir defaya mahsus desteklenmekte olup, destek oranı % 100 (yüz)’dür.38 (4) Proje kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine geri ödemesiz olarak %100 oranında destek verilir. Bu destek Başkanlıkça belirlenecek Teminat Giderlerinin

Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülür.39

DESTEKLENEN

GİDERLER VE DESTEK

LİMİTLERİ

1.  İŞLİK/KİRA DESTEĞİ 

1.1. İşlik Desteği: Talep edilmesi ve TEKMER’ de yer olması halinde, proje kapsamında işlik desteği verilebilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz. İşlik tahsisi, girişimcinin işletme kurma sürecinde adres göstermesini sağlamak amacıyla Kurul kararının kendisine bildirildiği tarihten itibaren yapılabilir. İşlik tahsisi, proje başlangıcından projeyle ilgili tamamlama/sonlandırma kararı verilinceye kadar yapılır. Kurul kararı ile projesi tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler kararın kendisine bildirildiği tarihi takiben 30 (otuz) gün içinde işliği tahliye eder.

İşletme, İşlik Desteğinden yalnızca 1 (bir) defa yararlanabilir.

 

 

1.2. Kira Desteği: Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden

yararlanarak, başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde işletmesini kuran girişimcilere, geri ödemesiz Kira Desteği verilir.  Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince, kiralanan yerin:

a)                  Teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 (bin iki yüz elli) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) TL’dir.

b)                 Teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000

(bin) TL olmak üzere toplam 24.000 (yirmi dört bin) TL’dir.

 

Kira Desteği, proje başvurusunun değerlendirildiği işbirliği protokolü kapsamında TEKMER bulunmaması, TEKMER’de boş işlik bulunmaması veyahut projenin içeriği gereği sağlanabilecek işlikte fiziki olarak gerçekleştirilemeyecek olması durumlarında sağlanır.

 

2. MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ DESTEĞİ

İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır. Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir. Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir. Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 300.000 (üç yüz bin) TL olmak üzere toplam 450.000 (dört yüz elli bin) TL’dir.

 

3.  PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

Personel Gideri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık: üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

*İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 (bin beş yüz) TL olmak üzere, üst limitler dâhilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır. Bu durumda, destek alacak başvuru sahibi girişimcinin ve/veya projede çalışacak olan ortağının başka işletmesinin olmaması, herhangi bir işletmede ortaklığının bulunmaması veya başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekir.

**Bu destek kapsamında yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

 

4.  PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

İşletmelere projeleri kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır. Desteklenecek giderlere ilişkin hususlar aşağıda sıralanmıştır:

 

4.1. Proje Danışmanlık Desteği

İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoparklarda işletmesi bulunan öğretim elemanlarından veya kamu kurum/kuruluşları tarafından

kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar. Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

 

4.2. Eğitim Desteği

İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Bu desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

 

4.3. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar. Türk Patent Enstitüsü’ne ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent Enstitüsü’nce yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır. İşletme bu kapsamdaki ödeme ve giderler için; başvuru yayınının ilandan sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.

Bu desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

 

4.4. Proje Tanıtım Desteği

Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin giderlerini kapsar. Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür/katalog, CD, web sayfası ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir. Bu desteğin üst limiti 5.000

(beş bin) TL’dir.

 

4.5. Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

Proje konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı

ve fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım (bulunulan yerden yurtiçi ve yurt dışı etkinliğin düzenlendiği şehire/ülkeye veya birden fazla şehire/ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye/ şehirden şehire yapılan havayolu/ karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar.

 

Her bir yurt içi ve yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir. Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 1.000 (bin) TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3.000 (üç bin) TL olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

 

4.6. Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği

İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar. KOSGEB Laboratuarlarında yaptırılan test ve analiz hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

 

5. BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ 

Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için verilir. İşletme kuruluş giderleri aşağıda belirtilen giderleri (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:

•      İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),

•      İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,

•      Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,

•      İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,

•      İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,

•      İlgili odalara kayıt yaptırılması,

•      Mali müşavir ve muhasebeci ücreti

Bu destekten;
a)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde işletmesini kuranlar,b)Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,c)Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile,  ç) Öğretim elemanları yararlanabilir.Bu destek, projenin desteklenmesine ilişkin Kurul kararının bildirim tarihi ile Taahhütnamenin Uygulama Biriminde evrak kaydına alındığı tarih arasındaki giderleri de kapsar. İşletme bu destek kapsamında, Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde satın alımlarını yapmak zorundadır. Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.
GERİ ÖDEMELİ

DESTEKTE

GERİ ÖDEME

 

 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; proje süresi dikkate alınarak belirlenen proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

 

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

KURUM  KOSGEB
PROGRAM ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
AMACI Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.
BAŞVURU

KRİTERLERİ

Endüstriyel Uygulama Programına;

Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi

4 işletmeler başvurabilir.

*Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerde ise; patentin işletmeye devrinin TPE nezdinde gerçekleşmiş olması gerekir.

BAŞVURU TARİHLERİ Sürekli açık
DESTEK

SÜRESİ

 

Proje süresi en çok 18 (on sekiz) aydır. Proje süresini, projenin niteliğine göre

Kurul belirler. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

DESTEKLENEN

İLLER

Tüm ülke
DESTEK ORANI Tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır.
*Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranları % 90 (doksan) olarak uygulanır.
DESTEKLENEN

GİDERLER VE DESTEK

LİMİTLERİ

 

1.    KİRA DESTEĞİ

Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır. Kira Desteğinin üst limiti proje süresince azami 18.000 (on sekiz bin) TL’dir.

2.    MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE

TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ 

İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.

Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri azami 15.000 (on beş bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dâhilinde desteklenir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Tespit

Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir.

Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni olmalıdır. Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 500.000 (beş yüz bin)

TL olmak üzere toplam 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.

  1. PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

Personel Gideri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek; işletmenin proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.

Proje kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir. İşletmeye, yeni istihdam edilecek personelin giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 1.200 (bin iki yüz), ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz), lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

GERİ ÖDEMELİ

DESTEKTE

GERİ ÖDEME

 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; proje süresi dikkate alınarak belirlenen proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Destek Oranı: %70

Başvuru Dönemleri: Sürekli Açık