KURUM KOSGEB
BİRİM
ANA PROGRAM Genel Destek Programı
ALT PROGRAM NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ
ÖZET/AMAÇ Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan KOBİ’ler
DESTEK TÜRÜ HİBE
DESTEK ORANI Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.
ÜST LİMİT Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.
DESTEKLENEN GİDERLER

 

Her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti;

-2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL,

-4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL,

-Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.

 

*Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.

 

DESTEK SÜRESİ Sınırsız
BAŞVURU DÖNEMLERİ Sürekli açık
ÖZEL NOTLAR ⇒ İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.

 

⇒ Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

 

⇒ Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

TEKNİK TANIMLAR