Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı 2018-01-16T11:23:41+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ülke Genelinde açılan KOSGEB Uygulamalı girişimcilik eğitimi listesi için tıklayınız

 

KOSGEB

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YATIRIM

TÜRÜ

 

Yeni işletme

 

DESTEKLENEN

İLLER

 

81 il

 

DESTEK ORANI  

1. ve 2. Bölgeler için; %60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran %70 (yetmiş) olup, girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde bu oranlara % 20 (yirmi) ilave edilir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ Sürekli açık
DESTEK

LİMİTLERİ

Ø  50.000 TL Hibe

Ø  100.000 TL Kredi

BAŞVURU

KRİTERLERİ

 

 

Ø  Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler başvurabilir.

 

Ø  Destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle; -Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,

-Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,

-Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,

-Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması, -Destekten yararlanacak işletmenin başka hiçbir işletmenin devamı (aç/kapa, devir, makine yenileme vb.) yönelik olmaması gerekmektedir -Girişimci 1. Derece yakını olan akrabalarından destek alamaz.

 

Ø  İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, destek başvuru tarihi itibari ile son 2 (iki) yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır.

 

Ø  Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, işletme bu

destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

 

Ø  Yeni Girişimci              Desteğinden faydalanmak isteyen bir işletmenin, kurucu

ortaklarından en az 1 (bir) tanesinin tanımlanan kriterlere sahip bir girişimci olması ve bu girişimcinin işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki payının en az % 30 (otuz) olması gerekir. Destek sürecinde girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez.

 

Ø  Destek başvurusu 3 (üç) defa kabul edilmeyen veya kabul edildiği halde 3 (üç) defa süresi içerisinde Taahhütname vermeyen girişimci en son verilen karar tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile başvuru yapamaz

DESTEKLENEN

GİDERLER

 

İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ

Ø  İşletme kuruluş giderleri için herhangi bir gider belgesi aranmaksızın, destek süreci içerisinde talep edilmesi halinde geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

 

KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM VE OFİS DONANIM DESTEĞİ

Ø  İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL’dir.

 

•       Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

•       Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

•       Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekmektedir.

 

İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ

Ø  İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 5.000 (beş bin) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) TL’dir.

•       Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.),

•       İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç)

 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.

 

SABİT YATIRIM DESTEĞİ

Ø  İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

 

Ø  Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. Makineteçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekmektedir.

 

UYGULAMA

ADIMLARI

 

 

ADIM 1: Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Veri Tabanına kaydolur ve ilgili KOSGEB Birimine başvurusunu yapar.

ADIM 2: Destek başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve değerlendirilmek üzere Kurula sunulur.

 

ADIM 3: Kurul, destek başvurusunu kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere işletmeden revizyon isteyebilir. Kurulun redde ilişkin kararına itiraz edilebilir. Değerlendirme sonucu, işletmeye bildirilir.

 

ADIM 4: Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek süreci, desteğin başlangıç tarihi itibariyle 2 (iki) yıldır.

 

**İşletmenin talebi üzerine, destek sürecinde Kurul kararı ile en fazla 2 (iki) kez revizyon yapılabilir.

 

ÖDEME

 

 

Ø  İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

Ø  Hizmet Sağlayıcıya; Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılan satın alımlar için ödeme yapılabilir. Hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilmesi için, İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmamalıdır.

 

Ø  Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır. Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.

 

Ø  Geri ödemeli destek Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini

takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

 

GERİ ÖDEMELİ

DESTEKTE

GERİ ÖDEME

Geri ödemeli destek kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonraki 30 (otuz) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, destek başlangıç tarihinden sonraki 30 (otuz) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

1 Vergi Levhası
2 Sicil Gazetesi
3 Ticaret Sicil Tasdiknamesi
4 İmza Sirküsü/Beyannamesi
5 Kira Sözleşmesi
6 Bağkur No ve ya SSK İşyeri Sicil No
7 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
8 Vergi Dairesinin İşyeri Açılışında Düzenlediği Tutanak
9 Fatura & Proformalar
10 İşyerinin İçinden ve Dışından Çekilmiş 5 Fotoğraf
11 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/u8507086/wagegroup.com.tr/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/u8507086/wagegroup.com.tr/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak.

Başvuru Dönemleri: Sürekli Açık

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.