İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

///İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
İş Birliği Güç Birliği Destek Programı 2017-12-15T13:04:04+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesidir.

Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgeler için % 50 (elli) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.

Başvuru Dönemleri: Sürekli Açık

KURUM

KOSGEB

PROGRAM

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

DESTEK KONULARI

 → Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

→  Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,

→  Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

→  Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

→  Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

BAŞVURU TARİHLERİ Sürekli açık

BAŞVURU KRİTERLERİ

 

→  Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin bir araya gelerek proje başvurusu yapmaları esastır.

→  Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

→  İşletici Kuruluş ve proje ortağı işletmelerin bu program kapsamında aynı konuda 1 (bir) projesi desteklenir

ORTAKLIK YAPISI

 

1.      Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olması şartı aranır. Ortak olacak işletmelerin şahıs işletmesi olması durumunda ise işletme sahipleri İşletici Kuruluşa ortak olabilir.

2.      Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek İşletici Kuruluşa dahil olacak işletme/işletmelerin sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, İşletici Kuruluşa ortak olurlar. Bu durumda feshedilen işletme/işletmelerin ortaklarının hisse oranının toplamı bu maddenin üçüncü bendinde yer alan oranları geçemez.

3.      Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilirler. Bu durumda İşletici Kuruluş, bünyesinde birleşilen işletmedir. Kendisini feshederek İşletici Kuruluşa dâhil olacak işletme/işletmelerin sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, bünyesinde birleşilen İşletici Kuruluşa ortak olurlar.

YATIRIM TÜRÜ Yeni Tesis
DESTEKLENEN İLLER Tüm ülke

DESTEK

ORANI

→  Proje destek oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 50 (elli) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.

→  Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

DESTEK LİMİTLERİ Proje destek üst limiti 1.000.000 (birmilyon) TL olup, bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 700.000 (yediyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise destek üst limiti 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olup; bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.
DESTEKLENEN GİDERLER

→  Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

→  Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibariyle İşletici Kuruluş ve ortaklarında son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı olarak çalışan personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.

→  Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve donanımların yeni olması gerekir.

→  Proje başlama tarihinden önce İşletici Kuruluş ortaklarının bu programda tanımlanan ortaklık ve birleşme amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile proje etüt, fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar da desteklenebilir. Ancak, bu gider kalemlerine ilişkin verilecek KOSGEB desteği üst limiti 10.000 (on bin) TL’yi aşamaz.

→  Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB Destek tutarının % 5 (beş)’ini aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.

→ İşletici kuruluşun talebi üzerine, proje uygulama sürecinde Kurul kararı ile en fazla 2 (iki) kez revizyon yapılabilir. Uygulama Birimi, revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunar. Kurul kararı, işletici kuruluşa yazı ile bildirilir.

→ Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan 30 (otuz) gün öncesine kadar sunulmalıdır.

ÖDEME

→  İşletici kuruluş, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu, proje kapsamında yapılan giderlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler, bunların ödendiğine dair banka dekontlarıve diğer belgelerle birlikte Uygulama Birimine başvurur.İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu hazırlama aşamasında teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ve proje etüt, fizibilite çalışması giderlerine ait harcama belgeleri ilk izleme dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte sunulur.

ü  Proje kapsamında makine, teçhizat, yazılım ve donanıma ilişkin destek ödemesi yapılmadan önce, İşletici Kuruluş ziyaret edilerek ekte yer alan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Tespit Tutanağı düzenlenir. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat, yazılım ve donanımın İşletici Kuruluşa gelmesinden sonra düzenlenir. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

GERİ ÖDEMELİ DESTEKTE GERİ ÖDEME

 

→  Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce İşletici Kuruluştan, destek tutarı kadar teminat alınır.

→  Banka teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletici Kuruluşun uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.

→  Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

→  Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; proje süresi dikkate alınarak belirlenen proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

DİĞER

→  İşletici kuruluşun, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limitet veya anonim şirket statüsünde olması gerekir.

→  İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu oran % 40 (kırk) olarak uygulanır.

→  Proje ortağı işletmelerin ortaklarının ve/veya sahiplerinin, projede en fazla 2 (iki) işletmede ortaklığı olabilir ve işletici kuruluş içerisindeki hisse oranlarının toplamı da söz konusu azami oranları geçemez.

→  Proje başvurusunda bulunan işletmelerin başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır. Ayrıca Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek projelerde, bu işletmelerden en az 2 (iki)’sinin, diğer projelerde ise en az 3 (üç)’ünün proje başvuru tarihine kadar en az 1 (bir) yıl süre ile aynı veya birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet göstermesi gerekir.

→  Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile proje paydaşları da İşletici Kuruluşa ortak olabilir. Ancak, proje paydaşlarının İşletici Kuruluştaki ortaklık hisse oranlarının toplamı % 20 (yirmi)’yi geçemez.

→  İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin proje süresi içerisinde ortaklıktan ayrılması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Yeni ortak olacak işletmelerin en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve işletmelerin aynı veya bir birini tamamlayan sektörlerde faaliyet göstermesi kriterini sağlaması gerekmektedir.

→  Proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar, İşletici Kuruluşa ait hisse ve ortaklık yapısındaki değişiklikler için Uygulama Biriminden onay alınması gerekmektedir.

→  Taahhütnamenin Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

→  İşbirliği-Güçbirliği Destek Programında proje süresi en az 6 (altı) ay, en çok 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50 (elli)’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.