KURUM  KOSGEB
PROGRAM STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI
AMACI  

ü  İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,

ü  Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,

ü  KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,

ü  KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin

geliştirilmesi,

ü  Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

BAŞVURU

KRİTERLERİ

Strateji Ürün Programına;

İşletme, bu programa münferiden ya da büyük işletme ile işbirliği yaparak başvurabilir.

Büyük işletme ile işbirliği yapıldığı durumlarda birden fazla işletme projeye ortak olabilir.

HEDEF

ÜRÜNLER

20-           Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

21-           Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 4 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

26-  Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27-  Elektrikli teçhizat imalatı

28-  Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29-  Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30-  Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)

32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

25.40 – Silah ve mühimmat (cephane) imalatı sektörlerinde yer alan ürünler

BAŞVURU TARİHLERİ 1.      DÖNEM: 01.01.2018 – 31.03.2018

2.      DÖNEM: 01.07.2018 – 15.11.2018

DESTEK

SÜRESİ

Proje süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.
DESTEKLENEN

İLLER

Tüm ülke
DESTEK ÜST LİMİTİ Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.
ERKEN

ÖDEME

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dâhilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.
DESTEK 

ORANI

Makine-teçhizat ve kalıp giderleri haricindeki giderler için %70 (yetmiş) oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30 Geri Ödemeli olmak üzere %100 destek sağlanır.

Makine-Teçhizat giderleri ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır.

DESTEKLENEN

GİDERLER VE DESTEK

LİMİTLERİ

1. MAKİNE-TEÇHİZAT GİDERLERİ DESTEĞİ

İşletmeye; projeye konu stratejik ürünün üretilmesi ile ilişkili olan;

a)              Makine-teçhizat ve kalıp giderleri için geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz,

b)              Makine-teçhizat ve kalıbın taşıma, montaj ve sigorta giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.

Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır

Makine-teçhizat ve kalıbın yurtiçinden veya yurtdışından satın alınması durumunda, satın alma yerinden üretim yerine kadar yapılacak tüm taşıma ve sigorta giderleri desteklenir.

Taşıma, montaj ve sigorta giderleri için desteklemeye esas tutar; destekleme kararı alınan her bir makine-teçhizat ve kalıp için onaylanan desteklemeye esas tutarın % 1 (bir)’ini geçemez.
2. YAZILIM GİDERLERİ DESTEĞİ
Stratejik Ürüne yönelik satın alınacak yazılım giderlerine geri ödemesiz destek verilir.
3. PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ
Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri için geri ödemesiz destek verilir. Bu destek; proje başvuru tarihinden itibaren son 4 (dört) ay içinde İşletmede istihdam edilmemiş olan personel için verilir.
Proje kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine, ücretine ve destek süresine Kurul karar verir.
İşletmeye, personel giderleri kapsamında;
• lisans mezuniyetine kadar olan eğitim durumları için brüt asgari ücretin 2 (iki) katını,
• lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 (üç) katını,
• yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 (dört) katını ve doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 (beş) katını geçmemek üzere desteklemeye esas aylık net ücret Kurul tarafından belirlenir. 6 İşletmeye personel giderleri için net ücret üzerinden geri ödemesiz destek verilir.
Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.
4. BİLGİ TRANSFERİ DESTEĞİ
Stratejik ürünlerin hızlı ve doğru üretilmesi, pazara hızlı sunulabilmesi amacıyla, ürünün üretimine yönelik yöntem, bilgi, lisans, teknoloji, patent vb. konularda bilgi transferi ihtiyacını karşılamak için İşletmenin yurtdışından/yurtiçinden yapacağı satın alımlar için geri ödemesiz destek verilir.
Bilgi Transferi desteği için desteklemeye esas tutar, destekleme kararı alınan makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın % 5 (beş)’ini geçemez. Bu tutarlar destekleme kararı alınan ilk kurulda belirlenir ve yapılan revizyonlar bu tutarları değiştirmez.
Satın alma, teknik olarak transfer edilen bilginin içeriği ve stratejik ürün üretim süreci ile ilişkisi ve tarafların yükümlülüklerine yönelik hükümlerin açıkça yer aldığı bir sözleşme ile yapılmalıdır. Sözleşmede stratejik ürüne yönelik süre, yer ve içerik itibariyle herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yer almamalıdır.
İşletmenin stratejik ürün üreticisi ile yapacağı bilgi transferi sözleşmesinde aşağıda yer alan asgari hususların sözleşmede bulunması gerekir.
a. İşletmenin unvanı ve adresi
b. Stratejik Ürün üreticisi unvanı ve adresi
c. Stratejik ürüne ait üretim ve proses kontrol yöntemlerine ilişkin teknik doküman, bilgi, belge vb.
d. Ödenecek ücret
e. Sözleşme tarihi
5. TEST-ANALİZ, KALİBRASYON VE REFERANS NUMUNE DESTEĞİ
Proje süresince işletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz ve kalibrasyon hizmetleri ile yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine geri ödemesiz destek verilir. KOSGEB Laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.
Test, analiz ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
Üretilecek olan stratejik ürünün standartları sağlayıp sağlamadığına dair testlerin yapılması sürecinde, üretilen stratejik ürünün muadilleri ile kıyaslanmasında ve analizinde kullanılabilecek referans numune alımına ilişkin giderlere geri ödemesiz destek verilir.
Referans numune gideri için desteklemeye esas tutar; destekleme kararı alınan makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın % 5 (beş)’ini geçemez. Bu tutarlar destekleme kararı alınan ilk kurulda belirlenir ve yapılan revizyonlar bu tutarları değiştirmez.
6. HİZMET ALIMI DESTEĞİ
Proje süresince;
a) Eğitim ve danışmanlık giderleri
b) Tasarım giderleri
c) Diğer hizmet alımı giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.
• Eğitim ve danışmanlık desteği üst limiti geri ödemesiz olarak 100.000 (yüzbin) TL olup yalnızca eğitim ve danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
Eğitim giderleri desteği, projede görev alan personelin, makine-teçhizat ve yazılımların satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teçhizat ve yazılımlar ile ilgili alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.
Danışmanlık giderleri desteği, İşletmenin; projenin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim 8 elemanlarından, mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık veren firmalardan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından KOBİ Danışmanı olarak belirlenmiş kişilerden veya kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden; teknik, tasarım, mühendislik, finans vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.
• Tasarım giderleri, makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın % 3 (üç)’ünü geçemez.
Tasarım giderleri desteği kapsamında, projeye konu stratejik ürünün üretilmesi için alınacak makine-teçhizatın yer aldığı üretim hattına ilişkin tasarım giderleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca akredite edilen tasarım merkezlerinden alınacak ürün tasarım giderleri desteklenir
• Diğer hizmet alımları giderlerine ilişkin destek üst limiti geri ödemesiz olarak
200.000 (ikiyüzbin) TL’dir.

DESTEK

ÖDEMELERİ

İşletme, destek unsurlarına ilişkin mal/hizmet alımlarını bu programın uygulama esasları kapsamında gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar.

Desteklenmesi uygun bulunan projelerde birden fazla İşletme bulunması durumunda destek ödemeleri ayrı ayrı yapılır.

KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek uygun bulunan giderlere ilişkin destek ödemesini İşletmenin banka hesabına yapar. Ancak İşletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

GERİ ÖDEMELİ

DESTEKTE

GERİ ÖDEME

 

 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

 

DİĞER ü  İşletme Stratejik Ürün Destek Programından bir defa faydalanır.

ü  KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan İşletmeler farklı bir ürün için bu destek programından yararlanabilir.

ü  Proje başvurusu yapacak İşletmeler, projede ayrı tüzel kişilikler olarak yer alabilirler, başvuru sahibi İşletmelerin yer aldığı yeni bir tüzel kişilik kurma şartı aranmamaktadır.

ü  Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine-teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletmeye ait olup, proje süresi içerisinde ve projenin tamamlanma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.