KURUM

 

KOSGEB

 

PROGRAM

 

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

YATIRIM KONULARI Destek kapsamında olan sektör listesi ekte sunulmuştur.
BAŞVURU TARİHLERİ Sürekli Açık
BAŞVURU

KRİTERLERİ

 

 

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli

Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

a.       KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

b.      Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

c.       Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede 4 sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

d.      Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

e.       Patent belgesi ile koruma altına alınan,

f.       Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

g.      Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

 

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

DESTEK

TÜRÜ

 

Hibe ve Kredi

 

DESTEKLENEN

İLLER

 

Tüm Ülke

DESTEK

ORANI

 

ü  Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise

%60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır.

 

ü  Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak üzere mikro işletmelere %70 (yetmiş), küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) destek sağlanır.

 

*Yatırım proje konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir.

 

**Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15

(onbeş) ilave edilir.

 

***Yatırım projesinin geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu için ödenen teminat giderlerine %100 oranında geri ödemesiz destek verilir.

 

DESTEK LİMİTLERİ Desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.
DESTEKLENEN

GİDERLER

Yatırım projesi süresi içinde;

a)      Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği

b)      Makine-teçhizat için taşıma, montaj ve sigorta giderleri desteği

c)      Üretim hattı tasarım giderleri desteği

d)     Personel gideri desteği

e)      Eğitim ve danışmanlık desteği

f)       Kira desteği

İşletme giderleri desteği;

a) Personel giderleri
b) Enerji giderleri (elektrik ve doğal gaz enerjisine ait giderleri)

BAŞVURU SÜRECİ ü Proje Başvurusunun Yapılması

•      KOSGEB veri tabanı kaydı

•      Başvuru Formunun Hazırlanması

•      Bilgi Dokümanının Hazırlanması

•      Fizibilite Raporunun Hazırlanması

ü  Ön Değerlendirme (İlgili İl Müdürlüğü)

ü  Yerinde İnceleme (Ataması Yapılan İzleyici)

•      Teknik İnceleme

•      Mali İnceleme

ü Kurul Değerlendirmesi (KOSGEB Başkanlık Birimi)

DESTEK

SÜRESİ

Yatırım Projesi için 36 Ay İşletme Giderleri Desteği için 12 Ay
ERKEN ÖDEME İşletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. İlk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25 (yirmibeş)’i oranında erken ödeme yapılabilir.
GERİ ÖDEMELİ

DESTEKLERDE

GERİ ÖDEME

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; yatırım projesinin bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, yatırım projesinin bitiminden sonraki 6 (altı) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
DİĞER ü  İşletme, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından bir defa faydalanır.

ü  Stratejik Ürün Destek Programından yararlanan işletmeler farklı bir ürün için bu destek programından yararlanabilir.

ü  Yatırım projesi kapsamında satın alınan makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletmeye ait olup, destek süresi içerisinde ve yatırım projesinin tamamlanma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.