Marka Destek Programları

//Marka Destek Programları
Marka Destek Programları 2018-07-23T14:57:23+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA), sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak ve potansiyellerinin yerinde ve etkin kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasını hızlandırmak ve küresel rekabette güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur.

Bölgedeki illerin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları MARKA’nın Yönetim Kurulunu oluşturur.
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu’na görüş ve önerilerde bulunur.

İcra organı olan Genel Sekreterlik, alanında uzmanlığa sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, kamu ve özel sektör deneyimli personeliyle faaliyetlerini yürütür.
Yasal dayanağın sağladığı avantaj ve güçle; kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlar.

Ulusal kalkınma planı çerçevesinde bölge gelişim planı hazırlar ve bölge gelişim stratejilerini belirler, bölgenin geleceğini planlar.

Bu stratejiler doğrultusunda girişimcilere mali destekler sunar.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için teknik destek verir.

Yatırım destek ofisleri ile bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilere yol gösterir,işlemlerini tek elden takip eder.

Bölge potansiyellerinin, iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını yapar, yatırımları bölgeye yönlendirir.

Marka Web sitesi için tıklayınız

2018 Mali destek programları için tıklayınız

 

KURUM

 

MARKA (DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI)

PROGRAM Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ İlan Tarihi: 29 Aralık 2017

Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2018

AMAÇ İlgili değer zincirindeki işletmelerin;

–            Yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve

–            Üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek

Bölge’mizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim ve hizmet faaliyetlerinde değer zincirlerinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktır.

ÖNCELİKLER

 

1.        Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek

işbirlikleri

2.        Tasarım altyapısının geliştirilmesi

3.        Sektörde ithal ikamenin sağlanması

4.        Katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi

ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARLARI Asgari: 100.000 TL

Azami: 750.000 TL

DESTEK  ORANI %50
UYGULAMA

SÜRESİ

Asgari 12 Ay – Azami 24 Ay
KİMLER BAŞVURABİLİR? ü  KOBİ statüsündeki işletmeler

ü  Kar amacı güden kooperatif ve birlikler

DESTEKLENEN

İLLER

Düzce, Sakarya, Bolu, Kocaeli, Yalova
UYGUN

DOĞRUDAN

MALİYETLER

ü  Projede görevlendirilmiş yeni istihdam edilen personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),

ücretlerle ilgili olarak gelir ve damga vergisi,

ü  Yolculuk ve gündelik giderleri,

ü  Serbest Meslek Makbuzlarında stopaj yapılan gelir vergisi tutarı,

ü  Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,

ü  Sarf malzemesi maliyetleri,

ü  Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)

ü  Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri3,

ü  Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.),

ü  Deneme üretiminin gerektirdiği hammadde maliyetleri,

ü  Belgelendirme maliyetleri,

ü  Proje uygulaması dâhil danışmanlık hizmet alım maliyetleri,

ü  Eğitim hizmet alımı maliyetleri, ü  Görünürlük maliyetleri.

UYGUN DOLAYLI

MALİYETLER

ü  Haberleşme Giderleri

ü  Kira, Elektrik, Su ve Isınmaya ilişkin Giderler

ü  Ulaşım Giderleri

ü  Sarf Malzemelerine İlişkin Giderler

ü  Ofis Faaliyetlerinin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Giderler

ü  Ofis Mobilyaları

ü  Proje Fonlarının Yönetimi ve Muhasebeleştirilmesi Sırasında Ortaya Çıkan Giderler

ü  Kanuni veya Diğer Uygulamalardan Kaynaklanan ve Proje Kalemlerine Yansıtılmayan İkincil Giderler

ü  Sigorta ve Güvenlik Giderleri

BAŞVURU ADIMLARI ADIM:1 Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

ADIM:2 Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

ADIM:3 Başvurular değerlendirilme sürecinde iki aşamadan geçerler. İlk olarak başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının uygunluğu açısından ön incelmeye alınır.
ADIM:4 Ön inceleme aşamasından geçen projeler teknik ve mali
değerlendirme sürecine tabi tutulur. Bu değerlendirmenin sonunda, yüz (100) üzerinden altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular en yüksek puanlıdan başlayarak başarılı projeler olarak listelenir. Başarı sırasına göre iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınır.
Adım:5 Başvurular, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Yapılan puanlamada, altmış beş üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başarılı proje listesi genel sekreter tarafından yönetim kurulunun onayına sunulur.
Adım:6 Desteklenecek proje listesi ajansın ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak sözleşme imzalanmaya davet edilir. Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 29.06.2016’dir.
Adım:7 Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren yazılı bildirimi beklemeksizin on beş (15) iş günü içinde söz konusu belgeleri Ajansa teslim eder.
Adım:8 Verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır

ÖRNEK PROJE KONULARI Öncelik 1: Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri

ü  Belirli bir ürün ya da hizmetin geliştirilmesine yönelik tedarikçi ile müşteri arasında yapılacak işbirlikleri ile aynı faaliyet alanında iştigal eden işletmeler arasında rekabet öncesi işbirliği çalışmalarının desteklenmesi

ü  Ulaşım araç ve sistemlerinde ilgili değer zincirlerinde faaliyet gösteren işletmelerin; o uluslararası iş birlikleri geliştirmeleri ve o uluslararası fonlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi (örn.

Avrupa Teknoloji Platform ve Ağlarına üyelik gibi)

Öncelik 2: Tasarım altyapısının geliştirilmesi
 Sektöre yönelik plastik, cam ve sac/metal kalıp tasarımı / simülasyonu / imalatında teknoloji düzeyinin arttırılması, tersine mühendislik uygulamalarının geliştirilmesi
 Yan sanayi tarafından geliştirilen ürünlerin ana sanayi tarafından kullanımının sağlanmasına yönelik tasarım, üretim ve pazarlama
çalışmaları
Öncelik 3: Sektörde ithal ikamenin sağlanması
 Sektöre yönelik boya hammaddelerinin geliştirilmesi / üretilmesi / standardizasyon
 Otomotivde kullanılan mühendislik plastiklerinin ve yüzey
teknolojilerinin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması
 Ana ve yan sanayiye yönelik döküm ve dövme parçaların ve kompozit malzemelerin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması
 Aks, aktarma organları, araç gövdesi için çelik saç, direksiyon, frenler, motor ve vites sistemi bileşenlerinin bölgede üretilmesine yönelik çalışmalar
Öncelik 4: Katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi
 Elektrik ve elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve ana ile yan sanayide kullanabilir hale gelmesi ve pazarlanması
 Araçtan araca etkileşim, araç altyapı etkileşimi, akıllı ulaşım sistemleri, konumlandırma ve yol tarif uygulamaları, araç içi eğlence sistemleri, elektronik kilit mekanizmaları, hız sabitleme gibi sistem ve bunlara yönelik yazılımların geliştirilmesi
 Yeni nesil güç üniteleri ve bileşenleri ile yakıt pillerinin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması

ÖNEMLİ NOTLAR  

ü  Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri bütçede gösterilmelidir.

ü  Projenin uygulama aşamasının sağlıklı yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, “danışmanlık hizmet alım maliyetleri kapsamında”

danışmanlık desteği alınabilir ve proje bütçesine yansıtılabilir.
 ÇED süreci faaliyetinizin içeriğine göre uzun sürebileceğinden projenizin hazırlık aşamasında ilgili kuruma başvuru yapılmış olmalıdır.
 Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma
Ajansına en fazla “bir” (1) projesi için başvuruda bulunabilir.
 Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamaz, proje uygulamalarında yer alamaz.
 Başvurular sadece sistem üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.
 Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının en az %20’si teminat olarak alınır.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.