Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir.
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi
tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır.
Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının
ekleri ile birlikte İl Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Yatırım Konuları Nelerdir?
 Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik
yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
o Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
o Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
o Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
o Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
o Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
o Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
o Kanatlı Kesimhane Yatırımları
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Kimler Başvurabilir?
Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük
Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler
başvurabileceklerdir.
Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına
başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas
Proje Tutarı;
Yeni Yatırımlar İçin : 3.000.000-TL
Tamamlama Yatırımları İçin : 2.000.000-TL
Kapasite Artırımı Yatırımları İçin : 1.500.000-TL
Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin : 1.500.000-TL
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si
hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul
edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından
sağlanacaktır.
Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?
Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma
mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;
 İnşaat işleri alım giderleri,
 Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri
program kapsamında desteklenebilecektir.