Engelliler
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler Aranan Koşullar ve Başvuru Belgeleri

 • İŞKUR’a kayıtlı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
 • Engelliler için kendisine vasi tayini yapılmamış olmak
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak)
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek
 • KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak (sorgulama için: https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama)
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası)
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)
 • İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan yasaklı hale getirilmiş kişi ve kuruluşların Komisyon kaynaklı projelere yasaklılık süresince başvurması mümkün değildir.
Eski Hükümlüler
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar

 

Başvuru Sahibi Türü Destek Kalemi Destek Tutarı Üst Limiti ve Oranı
Engelliler Kuruluş İşlemleri Desteği İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar

 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderleri, toplam kuruluş desteğinin azami %10’una karşılık gelen kısmı desteklenmektedir.
5 bin TL
İşletme Gideri Desteği Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre zarfında gerçekleşen işletme giderleri (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım)

 • Tarım ve Hayvancılık Projeleri hariç olmak üzere İşletme Gider Kaleminden Aylık Kira giderinin %60’ı ve toplamda 6.000 TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme Kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.
15 bin TL (%60)

Tarım ve Hayvancılık projelerinde kira desteği verilemeyeceği için: 9 bin TL

Kuruluş Desteği Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler (vergiler dahil)

 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderleri destek kapsamındadır. Bu giderler, toplam kuruluş desteğinin azami %10’u kadar olabilir.
45 bin TL (%100)
Eski Hükümlüler Kuruluş Desteği Kurulacak işyeri için gerekli olan giderler (vergiler dahil) Brüt asgari ücretin 15 katı